1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen het zwembad en de wettelijke vertegenwoordiger van het (les)kind dat zwemlessen wenst te volgen via een zwemlespakket
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze door het zwembad schriftelijk zijn aanvaard.
 1. Aanmelding
  • Aanmelding voor de wachtlijst van zwemles kan uitsluitend via de website.
  • Door de aanmelding voor een zwemlespakket verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.
  • Bij de aanmelding betaalt u direct inschrijfgeld en borg voor een e-card.
   De (actuele) hoogte van inschrijfgeld en borg staat vermeld op de website.
  • Na het voldoen van het inschrijfgeld wordt de aanmelding verwerkt en wordt het leskind op de wachtlijst geplaatst.
  • Restitutie van het inschrijfgeld is in geen geval mogelijk en derhalve uitgesloten.
 1. Betaling
  Automatische incasso

  • Tijdens de oproep voor de eerste zwemles krijgt de wettelijke vertegenwoordiger een (link naar het incasso) machtigingsformulier waarop aangegeven kan worden welk zwemlespakket men wil afnemen en in hoeveel termijnen men deze wil betalen.
   Dit gebeurt bij voorkeur via Digitaal incassomachtigen.
  • De termijnbedragen worden altijd rond de 26ste van de maand geïncasseerd, de wettelijke vertegenwoordiger zorgt er altijd voor dat het termijnbedrag geïncasseerd kan worden.
  • Termijnbedragen worden ook in de vakanties geïncasseerd.
  • Bij stornering van termijnbedragen ontstaat een betalingsachterstand.
   Deze achterstand wordt de maand erop opnieuw geïncasseerd, als deze ondertussen nog niet is voldaan op een andere manier.
  • Bij een betalingsachterstand kan het zwembad bepalen dat niet (meer) aan de lessen of examens mag worden deelgenomen.
  • Bij stornering of (selectieve) rekeningblokkade zal een vergoeding van onkosten in rekening worden gebracht.
  • Bij een (selectieve) rekeningblokkade of bij het vaker storneren van termijnbedragen is het resterende bedrag van het zwemlespakket direct opeisbaar en zal een factuur worden gestuurd voor de resterende termijnen.
   Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
  • Als blijkt dat na 2 herinneringen niet is betaald, gaat stichting de Beemden over tot een incassoprocedure.
   Indien stichting de Beemden overgaat tot incasso van haar vordering op de klant, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer stichting de Beemden over is gegaan tot incasso van haar vordering kan de leerling geen lessen volgen tot het moment dat alle door stichting de Beemden in rekening gebrachte kosten betaald zijn.
  • De overeengekomen vergoeding is gebaseerd op de tarieven die gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
   Eventuele prijsverhogingen als gevolg van overheidsmaatregelen, belastingtarieven en/of heffingen alsmede alle overige gevallen waarin extreme omstandigheden prijsverhogingen veroorzaken, kunnen worden doorbelast.
 1. Betaaltermijnen wijzigen of anders betalen
  • Komen de termijnbedragen toch niet goed uit of wilt u toch graag per factuur betalen, dan vragen we u om contact op te nemen met administratie@beemden.nl.
  • Factuur betaling is alleen mogelijk voor het hele zwemlespakket.
 2. Verzuim
  • Bij incidenteel verzuim zoals bij ziekte, verjaardagen e.d. ontvangt u geen lesgeld/termijnbedrag retour.
  • Kortdurend verzuim kan via de website worden doorgegeven, u hoeft niet te bellen.
  • Bij langdurig verzuim, langer dan 3 weken aaneengesloten, als gevolg van een ziekte of een blessure e.d., is het noodzakelijk om dit te melden bij de zwemles coördinator via zwemles@beemden.nl
   Het voorgaande heeft (tevens) een relatie met de garantie in  art. 6.
 1. Garantie
  • Ieder leskind leert in zijn eigen tempo. Het zwembad gaat er van uit dat een leskind via onze lesmethoden het officiële NRZ diploma behaalt.
   De garantie die het zwembad biedt, is dat leskinderen die er langer over doen dan andere kinderen niet meer betalen dan het vooraf overeengekomen bedrag van het zwemlespakket
  • In beginsel worden elke week (tenzij art. 7 van toepassing is) zwemlessen gegeven en dient het leskind daarbij aanwezig te zijn. Het kan echter voorkomen dat er sprake is van een (incidenteel) verzuim. Aan de garantie van art.6.1. zit daarom de volgende voorwaarde vast:
  • Het leskind dient in geval van een zwemlespakket bij 80 % van de zwemlessen verplicht aanwezig te zijn;
  • Het leskind dient op tijd in de zwemzaal aanwezig te zijn. Het zwembad bepaalt aan de hand van deze registratie of een leskind voldoende zwemlessen aanwezig is geweest.
  • Wordt niet aan de garantievoorwaarde in art. 6.3. voldaan, dan kunnen ook na de laatste termijnbetaling een of meer termijnen extra in rekening worden gebracht. U betaalt in dat geval dus meer dan het vooraf voor het zwemlespakket overeengekomen totaalbedrag!
  • Indien voorafgaand aan de start van de lesperiode of later in de lesperiode blijkt dat het leskind vanwege een (tijdelijke) functiebeperking, langdurige ziekte of een (andere) zwaarwegende overmacht situatie niet het normale lesprogramma van het zwemlespakket kan volgen dan wel één of meer onderdelen van een examenprogramma niet kan uitvoeren, kan daarmee (waarschijnlijk) ook niet aan de garantievoorwaarde  worden voldaan. In dat geval kan na overleg tussen de begeleidende ouder/verzorger en het zwembad met wederzijdse schriftelijke instemming een alternatief speciaal zwemlespakket worden samengesteld dan wel worden gekozen voor de alternatieve certificaten van het Zwem-ABC.
 1. Geen lessen
  • Het zwembad geeft in verschillende vakanties en op sommige (Nederlandse) feestdagen geen zwemlessen. Daarnaast kan het door (on)voorziene omstandigheden voorkomen dat er geen lessen worden gegeven.
 1. Opzegging
  • Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk. Er wordt met het zwembad een overeenkomst aangegaan voor het gehele zwemlespakket.
  • Mocht uw kind vanwege zwaarwegende omstandigheden (bijvoorbeeld verhuizing, langdurige ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden) eerder moeten stoppen met het zwemlespakket, dan kan de overeenkomst worden opgezegd en betaalt u nooit meer dan de op dat moment verschuldigde termijnbedragen.
 1. Veiligheid en huisregels
  • Het zwembad is aangesloten bij Vrolijk en Veilig.
  • Het leskind en de begeleidende ouder/verzorger dienen, mede in het belang van de veiligheid,  de huisregels op te volgen. Deze huisregels zijn te vinden op de website beemden.nl en hangen in de entree bij de schuifdeuren in de Beemden en aan het einde van de gang bij de kleedcabines. In de Hoge Vier hangt deze bij de ingang en in het publicatiebord.
  • De begeleidende ouder/verzorger en het leskind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen.
   Zij dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.
  • Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in art 9.2. en 9.3. is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles of het zwemlespakket van het leskind, zonder aanspraak op enige terugbetaling.
  • Leskinderen met een beperkte zwemvaardigheid, een bepaalde overtuiging van ouders/verzorgers, de aanwezigheid van een taalbarrière, medische aandoeningen en/of andere zorgaspecten, die risico’s ten aanzien van de veiligheid (van het leskind) met zichmee kunnen brengen, dienen dit voorafgaand aan de zwemles(sen) bij de zweminstructeur te melden.
   Om de veiligheid van het leskind te waarborgen, maakt de zweminstructeur in dat geval voorafgaand aan de zwemles afspraken over zijn toezicht, mogelijk met hulp van een ouder.
   De zweminstructeur legt deze afspraken schriftelijk vast.
  • De begeleidende ouder/verzorger van het leskind is tot aan en vanaf het overdrachtsmoment met de zweminstructeur te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van het leskind.
   Het overdrachtsmoment is meestal bij de kleedkamers en wordt door de zweminstructeur aangegeven.
 1. Wet bescherming persoonsgegevens
  • Stichting de Beemden voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van het leskind.
   Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor stichting de Beemden en worden niet aan derden verstrekt, tenzij stichting de Beemden hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
  • De Beemden zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
  • Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van uw kind(eren). Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor publicatie op onze website, folder of ander media of het illustreren van onze publicaties.Indien het zwembad het voorgaande wenst te doen, zal u worden gevraagd om een toestemmingsverklaring te ondertekenen.
 1. Overige bepalingen
  • Indien het zwembad  de inhoud van deze algemene voorwaarden wenst te wijzigen,  wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
  • Bij het niet nakomen of naleven van de algemene voorwaarden en of de huisregels van het zwembad is het zwembad gerechtigd om maatregelen te nemen, waaronder het per direct beëindigen van de zwemles en het lespakket, zie ook artikel 10.4
 1. Vragen of klachten
  • Het zwembad heeft graag een open relatie met u.
   Met vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen kunt u zich melden bij het zwembad. Kijk op
   beemden.nl/contact voor alle e-mailadressen.
  • Wanneer de klacht of het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan dit schriftelijk worden gemeld bij het zwembad dan wel via het klachtenformulier op de site beemden.nl